Nieuws

Belgische regeringsbeslissingen in verband met de energiecrisis

De federale regering heeft verschillende beslissingen genomen om de Belgische ondernemingen te helpen de energiecrisis het hoofd te bieden. Wij vatten ze voor u samen in onderstaand artikel

15/12/2022 Artikelen

Belgische regeringsbeslissingen in verband met de energiecrisis

Belastingen

 • Het doel van de belasting is ongeveer 3,5 miljard euro aan winstoverschotten te innen om economische steunmaatregelen gedeeltelijk te financieren. Deze belasting wordt toegepast op drie assen:

  • Belasting van overtollige winst voor elektriciteitsproducenten tussen 1 augustus 2022 en 30 juni 2023 op 100% van de winst boven 130€/MWh. Dit vertegenwoordigt ongeveer 2,6 miljard euro
  • Aan de beheerder van het gasvervoersnet (Fluxys) wordt een solidariteitsbijdrage opgelegd als gevolg van de winst die wordt geboekt door de Europese verplichting om de gasvoorraden aan te vullen. Voor deze as wordt ongeveer 300 miljoen euro verwacht.
  • Een derde punt is nog in behandeling en betreft de oliesector, waarvoor in de jaren 2022 en 2023 ongeveer 600 miljoen euro wordt verwacht.

 De eerste twee assen hierboven zijn goedgekeurd door de energiecommissie van de Kamer. De derde as moet nog worden aanvaard

 • Automatische verlaging (via de leverancier) van het btw-tarief op gas van 21% naar 6% tot 31 maart 2023.

Als de energiekosten dalen, zal de regering een ratelmechanisme in werking stellen waardoor het btw-bedrag geleidelijk weer wordt verhoogd.

 • Automatische verlaging (via de leverancier) van de accijnzen van november 2022 tot maart 2023

  • Accijns op aardgas van 0 €/MWh voor jaarlijks verbruik tot 50.000 MWh.
  • Speciale accijns van 0,5 €/MWh op elektriciteit voor jaarlijks verbruik tot 1000 MWh.

Als de energiekosten dalen, zal de regering een ratelmechanisme in werking stellen waardoor het accijnsbedrag geleidelijk weer wordt verhoogd.

Opmerking: Sommige bedrijven kunnen worden vrijgesteld van accijnzen. De bijzondere accijns geldt voor bedrijven met een nominale spanning van meer dan 1 kV (klanten met warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen of die deel uitmaken van sectorale overeenkomsten, enz.)  Als u wilt weten of u onder het vrijstellingsstelsel valt, neem contact met ons op via info@coretec.be.

 

Sociaal

 • Uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen

Mogelijkheid tot uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen voor het 3e en 4e kwartaal van 2022 en voor het 1e kwartaal van 2023 zonder sancties. Een ander mogelijk alternatief is het aanvragen van een regeling bij uw sociaal verzekeringsfonds. Meer informatie over dit onderwerp op News Belgium.

 • Toegang tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van de crisis tot 31 maart 2023.

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke energiewerkloosheid moet u voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Meer informatie over de voorwaarden voor toegang tot deze regeling vindt u op de website van

 • Toegang tot het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 maart 2023.

Om in aanmerking te komen moet u voldoen aan de voorwaarden die op de Federale Overheidsdienst staan vermeld.

 

Economie

Vlaanderen

 • De overbruggingskredieten worden verlengd.

De KMO’s kunnen tot 750 000€ lenen. Meer informatie over de voorwaarden voor het aanvaarden van overbruggingskredieten vindt u op de website van Vlaio.

 • Introductie van een stimuleringsprogramma van 100M€ om de energietransitie van bedrijven te versnellen.

Het doel is bedrijven te informeren, te adviseren en te helpen minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dit project wordt momenteel afgerond.

 • Compensatie van de energiekosten

Financiële steun aan elk bedrijf dat kan aantonen dat de energiecrisis een aanzienlijke financiële impact heeft op zijn omzet. Vergoedingen zouden alleen betrekking hebben op het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.

Criteria en bedragen zijn nog in ontwikkeling. Om de voortgang van dit project te volgen, raadpleeg de website van Vlaio.

 

Wallonië

 • Een budget van 175 miljoen euro is beschikbaar om bedrijven te helpen gedurende de crisis.

Geschiktheidscriteria :

 • De jaarlijkse energierekening moet hoger zijn dan 7.500 euro in het jaar 2021.
 • De onderneming mag geen beroep doen op economische werkloosheid van meer dan 35% ten opzichte van de referentieperiode van het voorgaande jaar.
 • De onderneming mag geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders in het jaar waarin zij regionale steun ontvangt. De toegekende steun mag niet worden gewaardeerd in het kader van de uitkering van enig dividend met betrekking tot het boekjaar waarin de steun wordt verleend.

In het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 worden de aflossingen als volgt verricht :

Categorie Tussenkomst Maximum Voorwaarden
Niet-energie-intensieve bedrijven 25% 500 000€ Daling van het bedrijfsresultaat ten opzichte van N-1 en uitvoering van een energie-audit binnen 3 jaar
Energie-intensieve bedrijven (energie-uitgaven = 3% van de productiewaarde) 30% 4 000 000€ In aanmerking komende kosten >= 50% van het exploitatieverlies.

Interventie van maximaal 80% van het exploitatieverlies in de betrokken periode.

Zeer energie-intensieve bedrijven* 35% 7 500 000€ In aanmerking komende kosten >= 50% van het exploitatieverlies.

Interventie van maximaal 80% van het exploitatieverlies in de betrokken periode.

*Bedrijven in specifieke sectoren, bijvoorbeeld aluminium, glasvezel, pulp en papier, producenten van meststoffen of waterstof, chemicaliën. De gedetailleerde lijst van sectoren moet nog worden gepubliceerd.

Het interventiepercentage wordt berekend op basis van het verschil tussen de factuur voor de betrokken periode (het kwartaal) en het dubbele van de factuur voor de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar.

Voorbeeld van een berekening van een energie-intensief bedrijf:

Factuur voor kwartaal 4 in 2021: € 100.000 (maak voor de berekeningsgrondslag € 100.000 x 2 = € 200.000)

Factuur voor kwartaal 4 in 2022: € 300.000

De interventie bedraagt 30.000 euro of 30% van 100.000 euro (300.000 euro – 200.000 euro).

 • Beschikbaarstelling van een budget van 30 miljoen euro ter compensatie van de indirecte kosten van de meest energie-intensieve industrieën. Zie voor meer details de website van SPW.

Geschiktheidscriteria :

 • Een KMO of een groot bedrijf zijn
 • Met een verklaring op erewoord bevestigen dat de vennootschap de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van haar activiteit naleeft.
 • Een installatie exploiteren in Wallonië
 • Zorgen voor een validatieverslag
 • Geen terugvorderingsbevel krijgen na een besluit van de Europese Commissie
 • zich inzetten voor een energie-efficiënte aanpak, met name door een brancheovereenkomst te ondertekenen
 • Moet een van de activiteiten verrichten waarvoor de NACE-code hieronder is vermeld :
Code NACE Beschrijving
14.11 Vervaardiging van leren kleding
24.42 Aluminiumproductie
20.13 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
24.43 Lood-, zink- of tinmetallurgie
17.11 Productie van pulp
17.12 Productie van papier en karton
24.10 Staalindustrie
19.20 Productie van geraffineerde aardolieproducten
24.44 Koper productie
24.45 Metallurgie van andere non-ferrometalen
20.16.40.15 Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen
24.51 Alle productcategorieën in de ijzergieterijsector
23.14.12.10 Glasvezel masten
23.14.12.30 Glasvezel sluiers
20.11.11.50 Waterstof
20.11.12.90 Anorganische zuurstofverbindingen van niet-metallische elementen
 • Verschaffing van een budget van € 300 miljoen (volgens de instemming van de Europese Commissie) om terugbetalingen te vergemakkelijken, het verkrijgen van leningen tegen verlaagde tarieven mogelijk te maken en specifieke garanties te verkrijgen.

Over de criteria voor het beschikbaar stellen van dit budget wordt nog onderhandeld.

De 1890 somt hier alle economische maatregelen en steun op die beschikbaar zijn voor Waalse bedrijven.

 

Brussels

Financiële impuls om kleine bedrijven en zelfstandigen te helpen hun energietransitie te versnellen.

 • Oprichting van een energietransitiefonds van 10 miljoen euro om bedrijven te helpen die de ecologische voetafdruk van hun activiteiten willen verminderen.

De investeringen van dit energietransitiefonds bedragen minimaal € 80.000 en maximaal € 1.500.000. De gedetailleerde voorwaarden voor toegang tot dit fonds zijn te vinden op het platform finance.brussels.

Gratis energieondersteuning voor KMO’s & VZW’s tot 250 voltijds equivalent.

 • Voorziening van een budget van 117 miljoen euro om een ​​deel van de bijkomende energiekosten van energiegevoelige Brusselse bedrijven te dekken.

Zie voorwaarden op de website van 1819 brussels.

 

 

Phone : +32 (0) 42 46 69 40 www.coretec.be Mail : info@coretec.be